AGB

Onze algemene voorwaarden

CleverReach GmbH & Co KG (geregistreerd in het handelsregister bij de districtsrechtbank Oldenburg (Oldb) onder HRA 4020, Duitsland (voor meer informatie zie Afdruk) biedt en exploiteert webgebaseerde diensten onder het websiteadres “https://www.cleverreach.de”. De contractpartijen zijn de klant en CleverReach GmbH & Co KG (hierna te noemen de “Aanbieder”).

§ 1 Toepassingsgebied

 1. De versie van de algemene voorwaarden die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de aanbieder en de klant. Tegenbevestigingen, tegenbiedingen of andere verwijzingen van de klant die verwijzen naar de algemene voorwaarden van de klant; afwijkende algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien schriftelijk bevestigd.
 2. Wijzigingen in reeds overeengekomen voorwaarden worden aan de klant uiterlijk twee maanden voor de voorgestelde datum van inwerkingtreding in tekstvorm, waarbij de wijzigingen worden aangegeven. Indien de klant gebruik heeft gemaakt van een elektronisch communicatiemiddel in het kader van de zakelijke relatie, kunnen de wijzigingen ook via dit middel worden aangeboden. De toestemming van de klant wordt geacht te zijn gegeven als hij zijn weigering niet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van de wijzigingen kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder zal de klant in zijn aanbod specifiek wijzen op dit effect van goedkeuring. Uitbreidingen of beperkingen van de AV van de kant van de klant zijn uitgesloten.
 3. De klant verwerft geen auteursrechten op de diensten. De klant is niet gerechtigd delen van de diensten of de onderliggende broncode te decompileren en/of anderszins leesbaar en bruikbaar te maken.

§ 2 Diensten van de aanbieder

 1. De Aanbieder exploiteert CleverReach en biedt deze diensten aan als SaaS (Software as a Service).
 2. De Aanbieder stelt de Klantn met deze SaaS-oplossing direct marketing berichten te maken, verzenden en analyseren. De aanbieder voert afleverpogingen uit voor alle berichten, maar kan geen succesvolle aflevering garanderen omdat hij geen controle heeft over de kant van de ontvanger. De aanbieder is slechts de zender van de berichten en is niet verplicht om de inhoud ervan te controleren vanuit juridisch, feitelijk of ander oogpunt. De provider is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten.
 3. De aanbieder kan de diensten te allen tijde actualiseren en verder ontwikkelen en in het bijzonder aanpassen als gevolg van een gewijzigde juridische situatie, technische ontwikkelingen of om de IT-beveiliging te verbeteren. Daarbij zal hij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de klant belangen van de klant en de klant de klant tijdig op de hoogte stellen van noodzakelijke updates. In het geval van een wezenlijke aantasting van de gerechtvaardigde belangen van de klant heeft de klant een bijzonder opzeggingsrecht.
 4. De aanbieder verleent alle klanten een eenvoudig, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om CleverReach te gebruiken in de huidige versie voor de duur van het contract, op voorwaarde dat de antispamregels die op de website worden gecommuniceerd, worden nageleefd.
 5. De aansluiting van de klant op het internet maakt geen deel uit van het contract, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de klant in het kader van de gebruiksvoorwaarden. klant.
 6. De provider garandeert een algehele beschikbaarheid van de diensten van minimaal 99% per maand op het overdrachtspunt. Het overdrachtspunt is de routeruitgang van het datacenter van de aanbieder. Onder beschikbaarheid wordt verstaan de mogelijkheid van de klantalle hoofdfuncties van de software te gebruiken. Onderhoudstijden worden beschouwd als tijden van beschikbaarheid van de software. De meetinstrumenten van de aanbieder in het datacenter zijn bepalend voor het bewijs van beschikbaarheid.

§ 3 Registratie

 1. Het afsluiten van het contract en het gebruiksrecht zijn afhankelijk van het volledig invullen van de gemarkeerde verplichte velden tijdens de registratie. De klant is verplicht alle velden van het registratieformulier naar waarheid en correct in te vullen.
 2. Alleen klanten met volledige rechtsbevoegdheid hebben het recht om gebruik te maken van de klanten of van de klant gemachtigd door de klant gebruikers of dergelijkehandelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. De klant is in alle opzichten aansprakelijk voor zijn gebruikers.
 3. CleverReach is uitsluitend bedoeld voor gebruik door ondernemers, registratie door consumenten is niet toegestaan. De beslissing om de registratie voor het gebruik van de diensten te accepteren is voorbehouden aan de aanbieder. Een overeenkomst komt tot stand met de acceptatie door de aanbieder en de selectie van een tarief door de klant van kracht.
 4. De klant is verplicht zijn toegangsgegevens geheim te houden en niet aan derden door te geven. Mocht de klant verneemt dat derden kennis hebben genomen van de toegangsgegevens of deze gebruiken, dient hij de toegangsgegevens onmiddellijk te wijzigen of de aanbieder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Dezelfde verplichting geldt voor de klant geautoriseerde gebruikers. De klant heeft de gebruikers de gebruikers informeren en verplichten.

§ 4 Vergoeding

 1. Voor individuele diensten van de aanbieder die niet in de prijslijst zijn opgenomen, wordt een afzonderlijke overeenkomst over de vergoeding gesloten.
 2. De aanbieder heeft het recht om de respectieve overeengekomen maandtarieven maximaal eenmaal per jaar aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in het geval van significante veranderingen in maatregelen ter verhoging van de veiligheid en gegevensbescherming, service- en ondersteuningsdiensten, providervergoedingen, personeelskosten evenals stijgingen in kosten voor de verbetering en verdere ontwikkeling van de software. In het geval van prijsstijgingen die hoger zijn dan de reguliere stijging van de kosten van levensonderhoud volgens de algemene consumentenprijsindex, zal de klant een opzeggingsrecht met een opzegtermijn van twee weken. In dergelijke gevallen zal de aanbieder de klant hiervan in tekstvorm op de hoogte stellen.
 3. De aanbieder zal de klant een wettelijk conforme factuur voor de te leveren diensten. De tarieven in de respectieve actuele prijslijst zijn nettoprijzen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De respectievelijke wettelijke belasting toegevoegde waarde zal worden toegevoegd.
 4. Als de klant in gebreke blijft met betaling, heeft de aanbieder het recht om de diensten zeven dagen na een vruchteloze betalingsherinnering te staken. Tegelijkertijd zal er onmiddellijk rente op achterstallige betalingen worden berekend ten bedrage van 9% boven de toepasselijke basisrentevoet. De klant gaat akkoord met de verzending van elektronische facturen. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden facturen binnen de EU op papier verzonden.

§ 5 Regels voor deelname

 1. De klant verklaart bindend dat de berichten alleen worden verzonden aan ontvangers van de klant ontvangers (bijv. na toepassing van de double opt-in procedure).
 2. De klant verklaart dat hij zich zal houden aan alle bepalingen inzake gegevensbescherming die op hem van toepassing zijn. Dit is een essentiële contractuele verplichting.
 3. De Klant mag CleverReach geen reputatieproblemen (op basis van IP of domein) veroorzaken bij deelnemende ISP’s en technologiepartners (bijvoorbeeld op basis van spamtrap hits, content scanners of hoge spampercentages). Dergelijke server problemen leiden tot economische schade voor CleverReach. Ze bedreigen het business model en daarmee het economisch voortbestaan in de kern. CleverReach behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor dergelijke schade. De klant mag geen inbreuk maken op wettelijke verboden, de goede zeden en de rechten van derden (merk, naam, auteursrecht, gegevensbeschermingsrechten, etc.) met de vorm, de inhoud of het nagestreefde doel van hun gebruik van de CleverReach diensten. In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe om binnen het kader van zijn gebruik van de CleverReach diensten
  • geen pornografische inhoud te presenteren, d.w.z. inhoud die in strijd is met §§ 184 – 184e van het Duitse wetboek van strafrecht,
  • geen inhoud te presenteren die aanzet tot haat, d.w.z. inhoud die in strijd is met § 130 van het Duitse Wetboek van Strafrecht,
  • geen gewelddadige inhoud te presenteren, d.w.z. inhoud die in strijd is met § 131 van het Duitse Wetboek van Strafrecht, en
  • niet aanzetten tot of instrueren tot het plegen van strafbare feiten.


Voor elk geval van verwijtbare schending van de bovenstaande verplichtingen, rekening houdend met de wettelijke instelling van voortzetting, verplicht de klant zich tot betaling van een contractuele boete ter hoogte van 5.010,00 (zegge: vijfduizend en tien) euro. Dit sluit niet uit dat CleverReach een hogere schadevergoeding kan vorderen.

 1. De aanbieder maakt gebruik van haar wettelijk recht om het IP-adres van de klant voor elk verzonden bericht gedurende zeven dagen om acties te kunnen traceren en misbruik te beperken.
 2. Om de functionaliteit van de dienst te behouden (zie in dit verband hierboven § 5 Nr. 3), zal de aanbieder contactgegevens uit de database verwijderen en op een zwarte lijst plaatsen als een bericht naar een specifiek en hetzelfde contactadres drie keer achter elkaar als onbestelbaar wordt teruggestuurd (zogenaamde hardbounces) of als er klachten zijn van ontvangers.
 1. De klant is zich ervan bewust dat het verzenden van berichten onderworpen kan zijn aan de rechtssystemen van de respectieve ontvangende landen. Hij verbindt zich ertoe te voldoen aan de wetten of andere voorschriften die in deze landen van toepassing zijn met betrekking tot de verzonden berichten.
 2. De klant benoemt een contactpersoon met telefoonnummer en e-mailadres voor klachten bij de aanbieder. De aanbieder en de klant zijn gebonden aan de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming en zullen deze in acht nemen. De verantwoordelijke persoon in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving is de Klant. De aanbieder is een orderverwerker. Er is een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten tussen de klant en de aanbieder afzonderlijk.

§ 6 Aansprakelijkheid

 1. Voor de gevolgen die voortvloeien uit de inhoud en het verzenden van berichten is alleen de klant en in geen geval de provider aansprakelijk.
 2. Indien de klant gegevens verloren gaan, is elke aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot de waarde van de inspanning die nodig is om de verloren gegevens op de apparatuur van de klant te herstellen op basis van bestaande reservekopieën. systeem van de klant het systeem van de klant.
 3. In het geval van eenvoudige nalatigheid is de aanbieder, ongeacht de rechtsgrond, alleen aansprakelijk voor schade voor zover deze is veroorzaakt door een verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting, namelijk een verplichting waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en/of waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant kan vertrouwen. klant en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen. Hetzelfde geldt als de klant schadevergoeding eist in plaats van nakoming. In het geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade waarvan de aanbieder op het moment van het sluiten van het contract op basis van de hem op dat moment bekende omstandigheden het optreden moest verwachten.
 4. Elke verdere aansprakelijkheid van de aanbieder is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de beweerde vordering; dit geldt in het bijzonder ook voor vorderingen uit onrechtmatige daad of vorderingen tot vergoeding van vergeefse uitgaven in plaats van prestaties.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van de aanbieder uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
 6. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen (clausules 1 – 5) gelden niet voor vorderingen van de klant uit productaansprakelijkheid. Bovendien gelden deze aansprakelijkheidsbeperkingen niet in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid die toe te schrijven is aan de aanbieder of voor schade op basis van opzettelijke of grove nalatigheid contractbreuk of frauduleuze opzet van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of een plaatsvervanger.
 7. De klant verzekert dat de inhoud en gegevens die zijn opgeslagen op de servers van de aanbieder en het gebruik en de beschikbaarstelling door de aanbieder niet in strijd zijn met de geldende wetgeving, officiële bevelen, rechten van derden of overeenkomsten met derden. De klant vrijwaart de aanbieder op eerste verzoek tegen claims van derden op basis van een schending van deze clausule.

§ 7 Einde van het gebruiksrecht

 1. Beide partijen kunnen het contract te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een week voor het einde van de overeengekomen termijn.
 2. Elk geval van schending van § 5 geeft de Aanbieder het recht op buitengewone opzegging binnen 14 dagen nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld. Indien de Aanbieder de samenwerking opzegt, wordt een eventueel niet meer te gebruiken tegoed als gevolg van de opzegging uitbetaald.
 3. Na beëindiging van de samenwerking in de zin van dit contract is de klant eisen dat de ordergegevens die tijdens de samenwerking in de database zijn opgeslagen onverwijld door de Aanbieder worden verwijderd. Dit moet schriftelijk gebeuren.

§ 8 Algemeen

 1. De partijen komen overeen dat de plaats van jurisdictie de statutaire zetel van de aanbieder is.
 2. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing.

Aanvullende Algemene Voorwaarden en Gegevensbeschermingsverklaring van RatePAY GmbH

 1. Om de klant aantrekkelijke betaalmethoden aan te bieden, werkt de aanbieder samen met RatePAY GmbH. RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlijn, Duitsland (hierna “RatePAY”). Indien bij het gebruik van een RatePAY betaalmethode een effectieve koopovereenkomst tussen de klant en RatePAY tot stand komt, geldt de overeenkomst als gesloten. klant de klant en de aanbieder, de aanbieder draagt zijn betalingsvordering over aan RatePAY.. Bij gebruik van de RatePAY betalingsmethode termijnbetaling cedeert de aanbieder zijn betalingsvordering aan de partnerbank van RatePAY GmbH.
 2. Indien de klant een van de hier aangeboden RatePAY betaalmethoden gebruikt, stemt hij in met de overdracht van zijn persoonlijke gegevens aan de partnerbank van RatePAY GmbH. de overdracht van zijn persoonlijke gegevens en die van de bestelling, met als doel van de bestelling aan RatePAY GmbH ter controle van de identiteit en kredietwaardigheid enaan RatePAY GmbH. Alle details staan in de aanvullende Algemene Voorwaarden en de mededeling over gegevensbescherming voor RatePAY betaalmethoden, die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden en altijd van toepassing zijn wanneer de klant een bestelling plaatst. klant kiest een RatePAY betaalmethode.